UA-119246896-1

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО

"ГЛАСИНАЦ"

СОКОЛАЦ

           Број: 42/2018
          Датум: 11.09.2018.године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Планинарско друштво „Гласинац“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за испоруку промотивног материјала у сврху видљивости, за потребе реализације пројекта „Повратак природи-Висовима Романије“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану, финансиран од Европске уније, а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Leci

kom

100

   

Majice sa natpisom

kom

20

   

Planinarska karta A3

kom

50

   

Izrada i štampanje brošura o Romaniji

kom

100

   

Plakati

kom

30

   

Bedževi

kom

100

   

                                                                            УКУПНО:              

У цијену урачунати ПДВ

Испорука артикала ће се вршити сходно договору и планираним активностима у самом пројекту који ће бити реализован у периоду од 01.09.2018. до 28.02.2019 године.

 

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

  • Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
  • Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 20.09.2018.године /четвртак / у 12:00 часова.

 Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на pdglasinac@gmail.com) или лично на адресу: Планинарско друштво „Гласинац“ Соколац, Гласиначка број 13, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Контакт телефон за додатне информације: 065/727-548

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

  • Извод из судског регистра (фотокопија)
  • Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 21.09.2018.године /петак/, у 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама ПД „Гласинац“ Соколац. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– Привредним субјектима,
Web Сајт ПД "Гласинац"
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК
Борис Вуковић